Portrait photography – Em gái Cần Thơ

Location: Đà Lạt, Việt Nam